Onkruidbestrijding slim te lijf

Magazine cover

Brabantse aanpak krijgt landelijk vervolg

vervolg

landelijk

Brabantse aanpak krijgt

Wist u dat...... voor particulieren een aantal schadelijke middelen uit de handel wordt genomen, onder meer tegen bijen?... ook bedrijventerreinen dan chemievrij onderhouden moeten worden?... gemeenten vanaf het voorjaar van 2016 geen chemische bestrijding meer mogen toepassen op verhardingen en in het openbaar groen?

Wingssprayer, een spuit van
33 meter breed, weten we op
2 centimeter nauwkeurig waar de gewassen bespoten zijn.
Met een gewone veldspuit
spuit je 50 centimeter boven
het gewas; nu spuiten we
op een afstand van 25 centi- meter gerichter en met
fijnere druppeltjes. Een
groter effect dus, met minder
bestrijdingsmiddelen.”

Brabantse agrariërs krijgen tot en met 2015 maatregelen aan-gereikt voor minder vervuiling van het grond- en oppervlakte-water. Zoals het gebruik van GPS, nieuwe apparatuur die preciezer en zuiniger werkt en cameragestuurde mechanische onkruidbestrijding. Van der Heijden is er als 1 van de
voorlopers enthousiast over. “Met onze computergestuurde

Cameragestuurde onkruidbestrijding

schoon-water.nl

Meer weten?

j

schoon-water.nl

Meer weten?

k

Terug

Terug

milieubelasting met 70% terug, zo blijkt uit analyses van advies-bureau CLM.

Investering waard
Ook Toon van der Heijden boekte forse winst met de nieuwe spuit-methodes om zijn aardappelen, suikerbieten, maïs en sperzie-bonen ziekte- en onkruidvrij te houden. “Als middelgroot land-bouwbedrijf scheelt het ons al gauw zo’n € 10.000 per jaar. Dat maakt de investering meer dan de moeite waard.”

Winst dus voor de portemonnee
én het grondwater. 85% van
de agrariërs in de grondwater-
beschermingsgebieden doet
dan ook al actief mee.
Gemiddeld brachten ze hun

Het is heel goed mogelijk om gewassen beter te be-schermen en toch minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken, zo blijkt in de praktijk.

Betere bescherming, minder middelen

Wist u dat...... boeren met de nieuwe methodes per jaar duizenden euro’s besparen?... in het project elk jaar nieuwe technieken
worden toegepast?... er in Brabant 50.000 hectare landbouw-
grond deel uitmaakt van Schoon Water?

Cameragestuurde
onkruidbestrijding

Lees meer

Cameragestuurde
onkruidbestrijding

Lees meer

Poll:
MAAKT Ú GEBRUIK
VAN CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN?

Terug

Terug

Win-winfactor
“Als het gaat om schoon water is
er Brabantbreed nog het nodige te halen. 95% van de telers werkt al met goed materiaal, maar nog niet iedereen is overtuigd van de
win-winfactor. Dat heeft alles te maken met gebrek aan kennis en durf. Ze spelen liever op zeker
door veel te spuiten, terwijl dat helemaal niet nodig is.”

“De rol van DLV is om
met een kritische blik over
de schouder van de onder-
nemer mee te kijken”, vertelt
Van Roessel.

Want ook spuitbussen tegen slakken, algaanslag en bladluis bijvoorbeeld bevatten vaak
chemische middelen. Agrariërs krijgen bezoek van voorlichters
van DLV-Plant. Dat is een onafhankelijke advies- en onder-zoekspartner voor de plantaardige sectoren. Aan de keukentafel bij ‘schoon-water-boer’ Toon vander Heijden schoof Geert-Jan van Roessel van DLV-Plant aan.

Alle gebruikers van
bestrijdingsmiddelen worden geïnformeerd over verantwoord ge-bruik ervan. Bewoners krijgen handige tips.

Aan de
keukentafel

Wist u dat...... rondom deze gebieden grondwaterbeschermingszones liggen?... Brabant Water het grondwater wint in 40 gebieden?... u op verschillende plekken in Noord-Brabant op drinkwater loopt?

Bekijk
de video
SCHOON WATER

Betere bescherming,
minder middelen

Lees meer

Betere bescherming,
minder middelen

Lees meer

Terug

Terug

De provincie werkt hiervoor samen met Brabant Water, ZLTO, Stichting Duinboeren en de Bra-bantse waterschappen. De focus ligt op de 11 beschermings-gebieden, maar ook in de rest
van Brabant wordt gewerkt
aan schoon water.

Samenwerking

Eindhoven

Bergen
op Zoom

s’Hertogenbosch

grondwater-
beschermingsgebieden
van Brabant

11

Het project ‘Schoon Water voor Brabant’ moet het milieu minder belasten. In grondwaterbescher-mingsgebieden gaat het om minder en slimmer gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daarmee wordt de kans kleiner dat scha- delijke stoffen door uitspoeling in het grondwater terechtkomen.

Minder en slimmer
gebruik

Aan de
keukentafel

Lees meer

Aan de
keukentafel

Lees meer

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

grondwater wordt gewonnen zogeheten grondwaterbe-schermingsgebieden doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee: boeren, bedrijven, gemeenten én burgers. De succesvolle Brabantse aanpak krijgt nu landelijk vervolg.

Grondwater en oppervlakte-
water zijn een bron voor
drinkwater. De kunst is dus
om dit water schoon te houden. Daarom stimuleert de
provincie boeren om onkruid met zo min mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen te lijf
te gaan. In 11 gebieden waar

Onkruid-
bestrijding

Milieu

MAAKT U GEBRUIK
VAN CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN?

Poll:

x

x

x

x

http://www.schoon-water.nl

Brabant Magazine 16 - Van Goghjaar

Brabant Magazine 16 - Verkiezingen

Technology by MagStream Real Time Publishing