Anders denken over werklocaties

Magazine cover

Van meer naar anders

brabant.nl

Meer weten?

j

brabant.nl

Meer weten?

k

“Wij hebben de kennis en de financiële middelen om ruim-
telijk economische knelpunten samen met anderen op te lossen. Het gaat vooral om private kavels en vastgoed op bestaande bedrij-venterreinen. Beschikbare ruimte kunnen we daarmee optimaal benutten.”


SERGE HOPPENBROUWERS
Procesmanager BOM
Bedrijfslocaties

”Om de innovatie van de Brabantse economie te versterken, kunnen we vanuit BOM Be-drijfslocaties faciliteren bij nieuwe gebieds-
ontwikkelingen”, zegt
procesmanager Serge
Hoppenbrouwers.

Optimaal
benutten

Terug

Terug

Optimaal
benutten

Lees meer

Optimaal
benutten

Lees meer

Wat de Brabantse kantoorlocaties betreft, groeide de voorraad de afgelopen 20 jaar van 3,2 naar 5,2 miljoen vierkante meter. 71% van alle kantoren in Brabant staat in de 5 grootste steden (B5).

Prognoses gaan uit van een toename van het aantal kantoorbanen; tegelijkertijd neemt de ruimtebehoefte per baan af. De totale behoefte aan vierkante meters
voor kantoren verandert daarom nauwelijks. Wel wordt een flinke dynamiek in het kantorenvastgoed verwacht, doordat verouderde kantoren gerenoveerd of vervangen moeten worden.

Veroudering
kantorenvastgoed

Terug

Terug

Veroudering
kantorenvastgoed

Lees meer

Veroudering
kantorenvastgoed

Lees meer

De detailhandel in
Brabant kampt met weer een heel ander probleem. Ook daar daalt de
behoefte aan ruimte.

Hoewel de bestedingen door
de bevolkingsgroei nog iets gaan stijgen, komen steeds meer winkels leeg te staan.
Dat heeft te maken met het online koop- gedrag van de consument. Het gevolg is dat op dit moment in Brabant al 11% van de winkels leegstaat (gelijk aan het lande-lijk gemiddelde). Toch hebben gemeenten en projectontwikkelaars nog volop

plannen voor de bouw van
nieuwe winkels en winkel-uitbreidingen.


Duurzaam

Provincie, gemeenten en waterschappen maken in
2015 nieuwe regionale afspraken over bedrijven-terreinen, kantoren en detail-handel. Die afspraken moeten een gezonde economische ontwikkeling combineren met duurzaam ruimtegebruik.
Dit sluit aan op de visie van het Programma Werklocaties van de provincie.

Leegstand door
online koopgedrag

NIEUWE INVULLING
LAURUSCOMPLEX

NIEUWE INVULLING
LAURUSCOMPLEX

Terug

Terug

VAN TAPIJTFABRIEK TOT BEDRIJVENCOMPLEX

VAN TAPIJTFABRIEK TOT BEDRIJVENCOMPLEX

Leegstand door
online koopgedrag

Lees meer

Leegstand door
online koopgedrag

Lees meer

Van alle provincies
telt Noord-Brabant de meeste hectaren aan bedrijventerreinen.

Tot en met 2020 is vooral
voor de logistieke sector en groothandel nog zo’n 940 hectare extra ruimte nodig.
Dat is een groei van 9%. Die groei vlakt daarna af. Na 2030 komt er ruimte vrij, om in 2040 weer op het niveau van 2020
te zitten. Vooral West-Brabant heeft de komende jaren

Sprake van
Overaanbod

Terug

Terug

behoefte aan extra ruimte. Ondanks de vraag is er toch sprake van overaanbod.

Onderzoek
Of dat aanbod kwalitatief
aansluit op die vraag is onvoldoende bekend.
Daarom begint de provincie
een onderzoek. Want wil Brabant ook de grotere (internationale) bedrijven
aan boord krijgen en houden,
dan moet duidelijk zijn wat
de verschillende regio’s te
bieden hebben.

Lees meer

Lees meer

Bedrijventerreinen, kantoor- locaties en winkels. Werklocaties
in vaktaal. Brabant staat er vol mee. Aan extra vierkante meters
is steeds minder behoefte, zo is
de verwachting. Wel moeten vraag
en aanbod beter in balans komen. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken: van meer naar anders. Dat ‘anders’ zit bijvoorbeeld in
de herbestemming van bestaande bedrijfslocaties. Zoals het Bergosscomplex en het Laurus-complex. “Beschikbare ruimte optimaal benutten”, zegt Serge Hoppenbrouwers van BOM Bedrijfslocaties.

VAN MEER
NAAR ANDERS

Ruimte

Het Lauruscomplex op bedrijventerrein Sluis XI in Someren onderging de laatste jaren een metamorfose. Het complex
aan de Zuid-Willemsvaart was voorheen
in gebruik als distributiecentrum van
de voormalige supermarktketen Laurus
(van supermarkten als Edah, Super
De Boer en Konmar). In 2012 kocht de gemeente het terrein van 7 hectare voor
€ 7 miljoen, om te voorzien in de behoefte aan bedrijfsruimte. Met succes. De ver-ouderde loodsen maakten plaats voor nieuwe bedrijfspanden voor onder meer
een transportbedrijf, een groothandel in dakproducten en een metselbedrijf. Een kwaliteitsslag die het bedrijventerrein nieuw elan heeft gegeven. De BOM participeerde in de exploitatie.

NIEUWE INVULLING
LAURUSCOMPLEX

x

x

De voormalige, Koninklijke tapijtfabriek Bergoss in Oss was decennialang een icoon voor de Brabantse maakindustrie. Een deel van het 5 hectare tellende terrein, dat nu Berghkwartier heet, is inmiddels een woonwijk. Diverse straatnamen verwijzen nog naar het industriële verleden (Tapijt-plein, Koningsloper, Schietspoel). In het hoofdgebouw van het rijksmonument zijn een hotel en sterrenrestaurant gevestigd. Met een financiële injectie van € 1,9 miljoen wil de provincie ook de rest van het karak-teristieke erfgoedcomplex behouden. De kantoorvilla uit 1856 wordt het ‘nieuwe’ domein van een assurantiekantoor. In de oude beheerderswoning komen 2 huur-woningen. Een gevel met zaagtandvormige sheddaken de restanten van de enorme fabriek biedt na herbouw onderdak aan startende bedrijfjes en horeca.

VAN TAPIJTFABRIEK
TOT BEDRIJVEN-
COMPLEX

x

x

BEKIJK DE FILM
Bergoss

BEKIJK DE FILM
Bergoss

x

x

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/economie-en-werk/ruimte-voor-bedrijvigheid.aspx

Brabant Magazine 16 - Groene Woud

Brabant Magazine 16 - Colofon

Technology by MagStream Real Time Publishing